กติกาการรับสมัคร

1.ผู้จัดงานจะรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์หรือเว็ปไซต์ที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น ทั้งนี้เป็นสิทธิของผู้จัดงานที่จะอนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกิติมศักดิ์จากองค์กรที่ร่วมจัดงานให้เข้าร่วมการวิ่ง

2.ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องกรอกใบสมัครลงทะเบียนออนไลน์และให้ข้อมูลที่เป็นความจริงตามร้องขอให้แก่ผู้จัดงาน และยอมรับเงื่อนไขในกฏหมาย กฏของงาน กติกา และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ประกาศไว้ระหว่างการสมัคร หรือที่ได้รับการปรับปรุงระหว่างการจัดงาน

3.ผู้ที่ผ่านการกรอกใบสมัครลงทะเบียนออนไลน์แล้ว ต้องชำระเงินในช่องทางที่ได้รับแจ้งภายในเวลา 3 วัน (48 ชั่วโมง) ภายหลังได้รับการยืนยันการรับสมัคร จึงจะถือว่าการลงทะเบียนเป็นผลสำเร็จ มิฉะนั้นระบบรับสมัครจะตัดสิทธิการสมัครนั้นทิ้งไป ผู้ที่ต้องการสมัครอีกครั้ง ต้องดำเนินการสมัครใหม่

4.ผู้จัดงานอาจปฏิเสธการสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครในกรณีที่มีเหตุผลสมควร อาทิ ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เหตุผลทางสุขภาพ เหตุผลด้านความปลอดภัย หรือสำหรับกรณีที่ผู้สมัครซึ่งไม่อ่าน หรือ ไม่ยอมรับในกฏ กติกาและแนวปฏิบัติของงาน

5.ห้ามสมัครซ้ำโดยผู้สมัครเดียวกัน หรือใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน

6.ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อสมัครลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครตามกำหนดเวลา เป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันแล้ว จะไม่สามารถโอนย้ายสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันได้ และผู้จัดจะไม่พิจารณาคืนเงินค่าสมัครนั้นให้แก่ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

7.ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร

8.ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน

9.คอมพิวเตอร์ แลปท็อป แท็ปเล็ต โทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบัติการต่างๆ (Operating Systems) ของอุปกรณ์เหล่านั้นที่ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันใช้สมัครผ่านระบบที่ผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสมัครหรือการส่งผ่านข้อมูลการสมัครทางอิเลคโทรนิกส์ผิดพลาดได้ ผู้จัดจะไม่มีหน้าที่ให้ความรับผิดชอบในการทำงานสำหรับอุปกรณ์เหล่านั้นของผู้สมัคร และไม่มีหน้าที่ในการให้ความรับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้นในระหว่างการสมัครลงทะเบียนและการชำระเงิน

10.ในการส่งข้อมูลยืนยันการรับสมัคร หรือ หมายเลขการรับสมัคร หรือข้อมูลอื่นๆ ผู้จัดงานจะใช้ข้อมูลของผู้สมัครที่ให้ไว้ในระบบรับสมัครเท่านัน ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบกรณีที่อีเมลล์ที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง ผู้สมัครมีหน้าที่ให้ข้อมูลอีเมลล์ของตนให้ถูกต้องในระบบรับสมัคร

11.เนื่องจากผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมีจำนวนมาก ผู้จัดงานอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นรายบุคคลได้ทุกครั้งเมื่อร้องขอ

12.ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันที่ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์และชำระเงินแล้ว ต้องมาลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเข้าร่วมการแข่งขันด้วยตัวเอง ณ วัน เวลา สถานที่ที่ผู้จัดนัดหมาย การมอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทน ผู้ที่มารับแทนจะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ตของผู้สมัครที่ออกโดยหน่วยงานราชการพร้อมรับรองสำเนา ตามหมายเลขการรับสมัครที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

13.ผู้จัดงานจะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ในวันแข่งขัน หรือนอกเวลา สถานที่ที่กำหนดไว้

14.ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัดงาน หรือจากภัยธรรมชาติต่างที่เหนือการควบคุม

15.ผู้จัดการแข่งขันจะไม่มีการชดเชยค่าเสียหาย หรือรับผิดชอบใดๆต่อการโต้แย้งอันเนื่องจากการกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบตามเงื่อนไขของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

16.ผู้จัดงานได้มอบหมายให้กรรมการฝ่ายลงทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้เป็นไปตามกติกานี้ ผู้สมัครและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องปฏิบัติตามข้อวินิจฉัยของกรรมการ

17.วันรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผ่านเว็ปไซต์ http://134.209.103.208 กระทั่งครบจำนวนตามที่ผู้จัดงานได้ตั้งเป้าหมายไว้ หรือก่อนครบจำนวนที่ผู้จัดงานเห็นสมควร

18.ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันที่ไม่ได้มารับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ตามวันที่ผู้จัดกำหนดนัดหมายไว้นั้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน

19.ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องติดตามข้อมูลการรับสมัครและการแข่งขันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยตลอด เพื่อวัตถุประสงค์และสวัสดิภาพของการแข่งขัน

20.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้หมายเลขแข่งขันของผู้อื่น ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อผู้เข้าร่วมงานที่มิได้ลงทะเบียนและชำเงินค่าสมัคร ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น