กติกาการแข่งขัน

1.ผู้จัดงานไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฝ่าฝืนกติกา กฎหมาย รวมถึงข้อวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการแข่งขันหรือบุคลากรของการแข่งขันที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน ผู้จัดงานอาจไม่อนุญาตให้ร่วมงาน หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify) ได้

2.หากมีเหตุผลที่สมควร ผู้จัดการแข่งขันสงวนสิทธิในการจำกัด หรือปฏิเสธ การเข้าแข่งขันโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

3.ผู้จัดงานมอบหมายให้กรรมการฝ่ายเทคนิคการแข่งขันเป็นตัวแทนของผู้จัดงานเป็นผู้จัดการแข่งขัน มีหน้าที่รักษากติกาการแข่งขันนี้

4.ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ทำการเริ่มการแข่งขันก่อนเวลาปล่อยตัวที่กำหนดตามประเภทระยะทางที่สมัคร หรือสัญญาณจากผู้จัดการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน

5.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเข้าสู่บริเวณปล่อยตัวตามประเภทและกลุ่มเวลาที่คาดว่าจะใช้ด้วยตนเอง ตามที่ระบุไว้ตอนสมัคร และระบุเป็นอักษรไว้บนหมายเลขวิ่ง (ถ้ามี) การไม่เข้าบริเวณปล่อยตัวที่กำหนดไว้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกติกาการแข่งขัน

6.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเริ่มวิ่งไปพร้อมกับกลุ่มปล่อยตัว การเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทหลังปล่อยตัวเกิน 15 นาทีจะถือว่าลงแข่งขันผิดประเภทการแข่งขัน หรือผิดกติกาการแข่งขัน และตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)

7.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องติดหมายเลขวิ่งไว้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนหรือตามที่กรรมการฯแนะนำ ผู้จัดงานไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ไม่ติดหมายเลขวิ่งผ่านจุดปล่อยตัว และเข้าสู่เส้นชัย

8.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด อาศัยป้าย สัญลักษณ์บอกทาง ลูกศร ริบบิ้น หรือเครื่องหมายอื่นๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้ ห้ามใช้ทางลัด

9.การช่วยเหลือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สามารถทำได้เฉพาะในบริเวณจุดพักเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามคอยช่วยเหลือผู้เข้าร่วมการแข่งขันบนเส้นทางการแข่งขัน ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน

10.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องออกจากการแข่งขันโดยทันที เมื่อผู้จัดการแข่งขันมีคำสั่งให้ยุติการแข่งขัน หรือในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนด โดยกรรมการฝ่ายเทคนิคจะได้กำหนดเวลาของการแข่งขันแต่ละประเภท (Cut-off Time) และประกาศให้ทราบต่อไป

11.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องไม่แต่งกายหรือมีอุปกรณ์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันอื่น

12.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องไม่แต่งกายอย่างไม่เหมาะสมอันสร้างความไม่สบายใจแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันอื่นหรือผู้เข้าชม เช่น ไม่สุภาพ โป๊ เปลือย แสดงความเห็นทางการเมือง ลบหลู่ศาสนาหรือความเชื่อ โฆษณาสินค้า โฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น

13.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องไม่ใช้อุปกรณ์หรือเสียงที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณปล่อยตัว

14.ผู้จัดงานไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันนำจักรยาน, สเก็ต, รถเข็นเด็ก, รถเข็น, รองเท้าที่ติดลูกล้อ หรือ อุปกรณ์การวิ่งใดๆ ที่มีลูกล้อ มาใช้ในการแข่งขันโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกเหนือไปจากอุปกรณ์ข้างต้นที่ผู้จัดได้จัดเตรียมไว้ อาทิ รถจักรยานพยาบาล ที่ให้บริการในกรณีมีเหตุจำเป็นหรือฉุกเฉินบนเส้นทางแข่งขัน

15.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องไม่กระทำการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าในการแข่งขัน หรือกีดขวางการเข้าเส้นชัย

16.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องหยุดหรือหลีกทางให้ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน

17.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทาง หรือกรรมการที่มีหน้าที่จัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

18.การตัดสินรางวัลในแต่ละรุ่นใช้ระบบเวลาแบบ GUN Time จากระบบบันทึกเวลาของผู้จัดการแข่งขัน อาศัยชิปในการจับเวลาและตรวจสอบการผ่านจุดตรวจสอบ (Check Point) หรือจากนาฬิกาจับเวลาที่ผู้จัดได้เตรียมไว้ในกรณีที่ไม่มีชิปจับเวลา โดยอาจจะมีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการภายหลังผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าเส้นชัยในการแข่งขันแต่ละประเภท และจะจัดให้มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการโดยกรรมการฝ่ายเทคนิคในที่สุด

19.กติกาอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในกติการนี้ ผู้จัดงานอาจจะอ้างตามกติกาและกฎข้อบังคับตามสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF)

20.การโต้แย้งและการอุทธรณ์สำหรับผู้ได้รับรางวัล ต้องกระทำภายใน 30 นาทีนับแต่มีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการวางเงินมัดจำ 1,000 บาท ก่อนการอุทธรณ์ โดยผู้จัดการแข่งขันจะทำการคืนให้ภายหลังจากการตัดสินเสร็จ

21.คำตัดสินของกรรมการฝ่ายเทคนิคอันเป็นข้อวินิจฉัยจะถือว่าสิ้นสุด